e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | тел.: +38‎0 48 770 30 33; +380 68 735 22 67; +380 50 683 38 89

Порядок державної реєстрації громадських організацій

Порядок державної реєстрації громадських організацій1 січня 2013 року вступив у дію новий Закон України «Про громадські об'єднання» (далі - Закон), який поширюється на всі суспільні відносини у сфері створення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

Так, у ст. 1 Закону визначено, що громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою може утворюватися як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого можуть бути тільки юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права, так і фізичні особи.

Громадські об'єднання (громадська організація або громадська спілка) можуть бути утворені зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Такий поділ не є новим, воно було закріплено і в попередньому законодавстві. Так, громадські об'єднання поділяються на дві форми: громадське об'єднання зі статусом юридичної особи та громадське об'єднання без такого статусу.

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має всі ознаки, характерні для будь-якої юридичної особи. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи на відміну від громадського об'єднання без такого статусу може:

 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання;
 • засновувати для досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики;
 • брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що належать до сфери їх діяльності;
 • бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону (ст. 21 Закону).

Разом з тим, на громадське об'єднання зі статусом юридичної особи покладено обов'язок ведення фінансової документації.

Якщо Ви не плануєте здійснювати всю вищезазначену діяльність, то Вам досить буде зареєструвати громадське об'єднання без статусу юридичної особи. Така організація зможе повноцінно справлятися з головним завданням громадських об'єднань представляти і захищати інтереси своїх членів та інших людей.

Згідно ст. 7 Закону засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.

Закон встановлює, що кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи. Також, наголошується, що засновниками громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною (ч. ч. 3, 6 ст. 7 Закону).

Згідно ч. 3 ст. 12 Закону для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об'єднання подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання необхідний пакет документів:

1. Заява за формою встановленою Міністерством юстиції України. Справжність підпису на заяві підлягає нотаріальному посвідченню.

2. Протокол установчих зборів, оформленого згідно з вимогами Закону.

Протокол установчих зборів громадської організації повинен містити такі відомості:

 1. дату та місце проведення установчих зборів;
 2. осіб, які брали участь в установчих зборах;
 3. рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;
 4. рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;
 5. рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;
 6. рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;
 7. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження;
 8. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Найменування громадської організації визначається рішенням установчих зборів під час його створення (ч. 1 ст. 10 Закону).

Ч. 2 ст. 10 Закону закріплює, що найменування громадського об'єднання повинно складатися з двох частин - загальної та власної назв.

У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання («громадська організація», «громадська спілка»).
Відповідно до ч. 7 ст. 10 Закону власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про статус громадського об'єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнський») та може містити інформацію про його вигляді («екологічне», «правозахисний» та ін).

Також громадського об'єднання може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом (ч. 8 ст. 10 Закону).
Наприклад: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР».

ч. 5 ст. 10 Закону сказано, що власна назва громадського об'єднання не може містити:

 • найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
 • власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);
 • інші назви, використання яких обмежено законом.

власна назва громадського об'єднання не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них. Найменування навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об'єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.

Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості: прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, який його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

4. Статут (у двох примірниках).
У ч. 1 ст. 11 Закону закріплено, що статут громадського об'єднання має містити такі відомості:

 1. найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;
 2. мета (цілі) та напрями його діяльності;
 3. порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);
 4. повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі - органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);
 5. періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
 6. порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);
 7. порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
 8. джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
 9. порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
 10. порядок внесення змін до статуту;
 11. порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилося після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і розпуск або реорганізації громадського об'єднання, що не суперечать закону.

5. Відомості про керівні органи громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій.

6. Реєстраційна форма для проведення державної реєстрації юридичної особи (форма № 1 - http://www.drsu.gov.ua/files/2011/11/23/form1.rtf).

На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації громадського об'єднання, про направлення документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті.

У разі прийняття рішення про реєстрацію уповноважений орган з питань реєстрації відправляє необхідний пакет документів державному реєстратору, який ще протягом 7 днів проводить державну реєстрацію громадського об'єднання.

Таким чином, по закінченню 2-3 тижнів з моменту подачі всіх документів у уповноваженого органу з питань реєстрації громадських об'єднань Ви отримуєте:

 1. Свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання;
 2. Статут;
 3. Виписку про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У зв'язку з труднощами, які виникають при складанні протоколу, статуту та інших документів Державна реєстраційна служба склала зразки цих документів, з якими Ви можете ознайомитися за наведеними нижче посиланнями:

Юрист ЮК «Хільман і Партнери»
Катерина Худенко